Make a Donation

Join the Movement

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. De Temple of Love is een eenmanszaak die zich ten doel stelt funding te verzorgen voor het stichten van een vredestempel. Daarnaast verzorgt de Temple of Love retraites en festivals in meest ruime zin.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Deelnemer” verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en gebruik maken van de Diensten van de Temple of Love de opdracht geeft Diensten te verlenen.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de tussen de Temple of Love en Deelnemer gesloten Overeenkomst, waarbij de Temple of Love zich aan de Deelnemer verbindt Diensten te leveren en Deelnemer zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de Temple of Love en de aanvaarding daarvan door Deelnemer, hetgeen nader wordt gespecificeerd in Artikel 3.4 van deze Algemene voorwaarden.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door de Temple of Love en/of door haar ingeschakelde derden aan Deelnemer geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verzorgen van retraites, alsmede alle andere door de Temple of Love ten behoeve van Deelnemer verrichte werkzaamheden.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de Website https://www.templeoflove.eu of https://templeoflove.eu

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de Temple of Love en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met de Temple of Love overeengekomen.
3. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Deelnemer.
4. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden

Artikel 3 De Overeenkomst
1. Aanmelden voor retraites geschiedt bij voorkeur via de Website. Deelnemer kan ook contact opnemen via de telefoon, social media of e¬mail voor meer informatie en het aanmelden voor retraites.
2. De Deelnemer kan zich aanmelden via de Website voor een Two-Day-Retreat. Zodra de betreffende persoon de (online) betaalprocedure volledig en succesvol heeft afgerond ontvangt hij een bevestigingsmail. Op dit moment komt de Overeenkomst tot stand, onder het voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 4.
3. De Deelnemer kan zich voor de One-Day-Retreat eveneens online aanmelden, alsmede via telefoon, mail of sociale media. De Overeenkomst ten aanzien van de One-Day-Retreat komt tot stand op het moment dat de Deelnemer de voorafgaande betaalprocedure volledig en succesvol heeft afgerond, onder voorbehoud van hetgeen bepaald in artikel 4.
4. Als de Temple of Love een bevestiging naar Deelnemer stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. De Temple of Love kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Deelnemer aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestigingsmail van de Temple of Love dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij de Temple of Love deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Deelname aan retraite
1. Zodra de potentiële Deelnemer een aanmelding tot de retraite via de Website heeft ingediend, kan worden gevraagd een vragenlijst in te vullen en/of een telefonisch gesprek te voeren, voordat de deelname wordt bevestigd.
2. Indien twijfel bestaat of een potentiële Deelnemer een retraite van de Temple of Love goed zou kunnen afronden, kan deelname worden geweigerd. Bij weigering wordt de Overeen¬komst zoals omschreven in Artikel 3.2 en 3.3 met terugwerkende kracht van rechtswege ontbonden.
3. De potentiële Deelnemer ontvangt in bovenstaand geval het totaal betaalde bedrag zo snel mogelijk terug.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. De Temple of Love zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. De Temple of Love heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat de Temple of Love niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Deelnemer bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
3. Indien sprake is van overmacht of zwaarwichtige redenen behoudt de Temple of Love zich het recht voor om een soortgelijk alternatief aan te bieden voor de locatie waarmee de Temple of Love heeft geadverteerd op de Website of social media.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van Overeenkomst dit vereist, heeft de Temple of Love het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), onder voorwaarden overeengekomen in Overeenkomst. Bij het inschakelen van derden zal de Temple of Love de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
5. De Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Temple of Love aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Temple of Love worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Temple of Love zijn verstrekt, heeft de Temple of Love het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Deelnemer in rekening te brengen.
6. De Deelnemer draagt er zorg voor dat de Temple of Love zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Deelnemer zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Deelnemer de Temple of Love hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. de Temple of Love dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien voor een behoorlijke uitvoering van Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal de Temple of Love dit onverwijld en schriftelijk mededelen aan Deelnemer.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van de Temple of Love op en is voor de Deelnemer geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Temple of Love en Deelnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk (via e-mail of Whatsapp).

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. De Temple of Love is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Deelnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. De Temple of Love moet voorafgaand hieraan Deelnemer door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke hebben gesteld.
2. Voorts is de Temple of Love bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Deelnemer zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Deelnemer in verzuim is, dan is de Temple of Love gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Deelnemer, waarbij Deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten
1. Deelnemer heeft geen recht om de op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
2. Op grond van artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek heeft de Deelnemer namelijk geen recht van ontbinding bij Diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien. Deze uitzondering is op de Temple of Love van toepassing.
3. De aangeboden Diensten de Temple of Love worden immers expliciet gekenmerkt als Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding. De Overeenkomst omvat een bepaalde datum of periode waarop de Diensten zullen worden uitgevoerd, namelijk, de datum van plaatsvinden van de retraite.
4. De aankoop van de gereserveerde Diensten door de Deelnemer worden gezien als een ticket waarmee de Deelnemer toegang heeft tot de Diensten. Op de Website worden de aangeboden Diensten eveneens uitgebreid beschreven waardoor de Deelnemer beschikt over alle informatie over de Diensten en daardoor een doordachte keuze kan maken op basis van de gegeven informatie.

Artikel 9a Annulering door Deelnemer Two-Day-Retreat
1. Indien Deelnemer, door welke reden ook, niet meer kan deelnemen aan de retraite en wilt annuleren gelden de volgende regels met betrekking tot terugbetaling van verschuldigde deelnamekosten:
a. Tot twee weken voor aanvang van de retraite ontvangt Deelnemer terugbetaling van 50% van de totale deelnamekosten;
b. Binnen vier weken voor aanvang van de retraite ontvangt Deelnemer terugbetaling van 100% van de totale deelnamekosten.
2. Deelnemer heeft tot een week voor aanvang van de retraite om een vervangende Deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende Deelnemer door de Temple of Love, vindt de vervanging niet plaats. Indien de Temple of Love schriftelijk akkoord met de voorgestelde vervanging, vindt er geen terugbetaling van deelnamekosten plaats. Een dergelijke verrekening of terugbetaling dient tussen de oorspronkelijke Deelnemer en plaatsvervangende Deelnemer te geschieden. Annulering dient in alle gevallen te geschieden via webmaster@templeoflove.eu

Artikel 9b Annulering door Deelnemer One-Day-Retreat
1. Indien Deelnemer, door welke reden ook, niet meer kan deelnemen aan de One-Day-Retreat en wilt annuleren, vindt er geen restitutie van de deelnamekosten plaats.
2. Wel heeft Deelnemer heeft het recht om tot 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de One-Day-Retreat een vervangende Deelnemer te regelen. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring voor deze vervangende Deelnemer door de Temple of Love, vindt de vervanging niet plaats.

Artikel 10 Annulering door de Temple of Love
1. Annulering van de retraite door de Temple of Love geschiedt indien daartoe gegronde redenen zijn. Onder gegronde redenen wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: onvoldoende deelnemers aan de retraite en ziekte van instructeurs.
2. De Temple of Love stelt Deelnemer(s) onverwijld op de hoogte in geval van annulering van de retraite.
3. In geval van annulering, zoals omschreven in Artikel 10.1 heeft Deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. Deelnemer kan geen aanspraak maken op enige vorm van compensatie en/of schadevergoeding.

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling
1. Alle aan Deelnemer gecommuniceerde bedragen en bedragen op de Website zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
2. De Temple of Love heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Deelnemer rekent ten aanzien van Two-Day-Retreat, in beginsel, direct bij aanmelding het volledige bedrag (100%) van de retraite af te rekenen, tenzij schriftelijk een afwijkend betaalschema is overeengekomen.
4. In geval van een directe volledige (100%) betaling, dan geschiedt dit online via de betaaldienstverlener Mollie. Gegevens kunnen binnen dat kader tussen Mollie en de Temple of Love worden gedeeld.
5. Indien sprake is van een One-Day-Retreat, dan geschiedt betaling direct bij aanmelding via de Website, tenzij tussen de Temple of Love en Deelnemer een afwijkende betaalmethode of betaalschema is overeengekomen.
6. De Deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Temple of Love mede te delen.
7. Indien Deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Deelnemer is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Indien de Temple of Love besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Deelnemer, naast de verschuldigde hoofdsom en de in Artikel 11.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 Garanties
1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt de Temple of Love geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Deelnemer uit hoofde van de wet onverlet.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. De Temple of Love is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Deelnemer onjuiste, niet¬ representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De Temple of Love is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van de Temple of Love, verleent de Deelnemer de bevoegdheid aan de Temple of Love om, als een door de Temple of Love ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Deelnemer te aanvaarden.
3. De Temple of Love is niet aansprakelijk voor letselschade als gevolg van het deelnemen aan activiteiten van de retraite. Noch is de Temple of Love aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van de eigendommen van Deelnemer.
4. De Temple of Love raadt het ten zeerste aan om een goede reisverzekering af te sluiten bij internationale retraites.
5. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de retraite. De retraite wordt op geheel eigen risico bijgewoond.
6. Deelnemer vrijwaart de Temple of Love voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan de retraite. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
7. De Temple of Love is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, stagnatie¬ schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
8. De Temple of Love is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
9. De Temple of Love is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in Artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.
10. Indien de Temple of Love aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Deelnemer is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van de Temple of Love met betrekking tot haar Diensten.
11. De aansprakelijkheid van de Temple of Love is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien de Temple of Love niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Deelnemer betaalde bedrag.
12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Temple of Love.
13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van de Temple of Love, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van de Temple of Love zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van de Temple of Love, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal de Temple of Love overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die de Temple of Love heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 COVID clausule
1. Indien de Temple of Love de Buitenland retraite moet annuleren vanwege COVID – 19 in verband met een door een internationale overheid opgelegd reisverbod, dan ontvangt de Deelnemer een voucher ter waarde van het totaal betaalde bedrag en wordt er een alternatieve datum aangeboden. De voucher kan worden gebruikt om op een later moment deel te nemen aan deze alternatieve buitenlandse retraite.

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. De Temple of Love kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Rechten en plichten gedurende de Retraite
1. Deelname aan het programma gedurende de retraite is vrijwillig. Het niet deelnemen geeft geen recht op teruggave van een gedeelte van het bedrag.
2. Deelnemen aan de aangeboden activiteiten is geheel voor eigen risico. Deze activiteiten dienen niet als vervanging voor medische behandelingen of therapie maar zijn enkel bedoeld voor vrijetijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling.
3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om eventuele lichamelijke klachten te melden bij de desbetreffende instructeur.
4. Drugs¬ en overmatig alcoholgebruik zijn gedurende de gehele retraite niet toegestaan. Teven is roken niet toegestaan binnen de locaties aangeboden door de Temple of Love.
5. De Temple of Love is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat ook van deelnemers onderling.
6. Deelnemers dienen de omgeving en locaties met zorg te behandelen. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
7. Het maken en/of publiceren van video¬ of geluidsopnames gedurende de retraite is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de Temple of Love.
8. Indien de regels, zoals in deze bepaling beschreven, niet worden opgevolgd, kan Deelnemer uit de retraite worden verwijderd. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op restitutie van betaling.

Artikel 18 Klachtenregeling
1. Indien Deelnemer een klacht heeft dient Deelnemer dit schriftelijk en voldoende gemotiveerd te zenden aan info@templeoflove.eu. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door de Temple of Love in behandeling genomen, waarna Deelnemer zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
2. Deelnemer heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 19 Identiteit van de Temple of Love
1. De handelsnaam Temple of Love is bij de KvK geregistreerd onder nummer 37148312 en draagt btw-identificatienummer NL002086353B59. De Temple of Love is gevestigd aan het Achterom 17-4, 1621 KP te Hoorn.
2. De Temple of Love is per e¬mail te bereiken via webmaster@templeoflove.eu, middels de Website www.templeoflove.eu en telefonisch op +31 (0) 647564565.

Artikel 20 Wijzigingsbeding
1. De Temple of Love behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. De Temple of Love zal Deelnemer hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Deelnemer van toepassing op de Overeenkomst.
3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat de Temple of Love Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen de Temple of Love en haar Deel¬nemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen de Temple of Love en Consumenten mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Deelnemer zijn of haar woonplaats heeft.
3. Alle geschillen die tussen de Temple of Love en Zakelijke klanten mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland.

De Algemene voorwaarden zijn van 6 maart 2023

Temple of Love

T: +31(0)647 564 565
E: questions@templeoflove.eu

KvK: 37148312
BTW: NL002086353B59