Make a Donation

Join the Movement

Privacy en cookieverklaring 

In deze privacyverklaring staat hoe de Temple of Love en templeoflove.eu persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. De Temple of Love respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website.

De Temple of Love draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Temple of Love.

De Temple of Love is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van de Temple of Love.

PERSOONSGEGEVENS DIE DE TEMPLE OF LOVE VERZAMELT
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de Temple of Love verwerkt:
– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens indien verstrekt;
– Jouw telefoonnummer indien verstrekt;
– Jouw e-mailadres indien verstrekt;
– Jouw IP-adres;
– Jouw geboortedatum en geboorteplaats indien verstrekt;
– Overige persoonsgegevens die actief zijn verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek);
– Gegevens die actief verstrekt zijn in het kader van onderzoek (n=1).
– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DE TEMPLE OF LOVE VERWERKT
De Temple of Love verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief aan mij zijn verstrekt of hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens kunnen geanonimiseerd worden verzameld:
– Medische achtergrond informatie;
– Psychologische informatie;
– Gezondheidsinformatie.

De Temple of Love heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij toestemming is gegeven van ouders of voogd. De Temple of Love kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij overtuiging dat de Temple of Love zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via webmaster@templeoflove.eu, dan verwijdert de Temple of Love de informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG DE TEMPLE OF LOVE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
De Temple of Love kan persoonsgegevens verwerken, doordat bezoekers gebruik maakt van de diensten van de Temple of Love en/of omdat informatie deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan de Temple of Love is verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van betalingen; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat toestemming hiervoor is gegeven
3. Om contact op te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. De mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. De Temple of Love verwerkt ook persoonsgegevens als de eenmanszaak hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
De rechtsgeldige eigenaar van de Temple of Love neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van de Temple of Love tussen zit.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN
De Temple of Love bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Temple of Love hanteert de volgende bewaartermijnen:
– gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
– in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
– Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van betalingen
Jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van betalingen
Jouw voor- en achternaam 3 jaar na afronding van de overeenkomst Om eventuele gegevens terug te vinden
Jouw adresgegevens 3 jaar na afronding van de overeenkomst Om eventuele gegevens terug te vinden
Jouw telefoonnummer 3 jaar na afronding van de overeenkomst Om eventuele gegevens terug te  vinden of om contact op te nemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang ingeschreven voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Om te informeren of contact op te nemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw IP-adres 30 dagen na websitebezoek De Temple of Love analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst Om eventuele gegevens terug te vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek De Temple of Love analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen
Gegevens verstrekt met nadrukkelijke toestemming voor onderzoek (n=1) of bedoeld als feedback Zolang gegevens noodzakelijke zijn voor onderzoek of totdat diensten verbeterd zijn. Ten behoeven van analyse om producten te verbeteren en diensten af te stemmen op de voorkeuren van bezoekers of klanten.

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
De Temple of Love verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht, is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Temple of Love blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt de Temple of Love gegevens:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Boekhouder

Verwerker

Om BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Facturatiesysteem

Verwerker

Om BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen

Email- en websiteprovider

Verwerker

Voor de website en e-mails

Voor het gebruiken van het afgenomen programma en het verzenden van nieuwsbrieven en campagnes.

Bank

Verwerkings-verantwoordelijke

Om betalingen te genereren.

Bankrekeningnummer, NL73BUNQ2076292675

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Het recht bestaat om persoonsgegevens verwerkt door de Temple of Love in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan alleen gestuurd worden naar webmaster@templeoflove.eu. De Temple of Love zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag de Temple of Love een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de Temple of Love en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat een verzoek kan worden ingediend om de persoonsgegevens die de Temple of Love beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
De Temple of Love wil erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat de Temple of Love niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van de Temple of Love wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de Temple of Love hiermee de website optimaliseren. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd..

Functionele en analytische cookies
De Temple of Love maakt op de website enkel gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig voor de technische werking van de website. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website templeoflove.eu. Bij het plaatsen van analytische cookies is geen toestemming nodig, mits enkel bezoekersaantallen worden bijgehouden.
Google Analytics (GA)
Via mijn website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de GA-dienst. De Temple of Love gebruikt deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Temple of Love heeft hier geen invloed op. De Temple of Love heeft Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van de Temple of Love zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De Temple of Love heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die sociale media platforms verzamelen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de browser.
http://www.templeoflove.eu is een website met een rechtmatige eigenaar die werkt onder de handelsnaam de Temple of Love.

Social Ads
De Temple of Love maakt gebruikt van Facebook Ads of andersoortige marketingactiviteiten. Bij het aanleveren van profielen van klanten voor profilering op bijvoorbeeld Facebook om look-a-like audiences et cetera aan te maken, is nadrukkelijk vooraf toestemming gevraagd bij betreffende persoon.

BEVEILIGEN
De Temple of Love neem de bescherming vangegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van de Temple of Love maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Verder maakt de Temple of Love geen gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
De werkcomputer is vergrendeld met een sterk wachtwoord en de (werk)mobiel is zowel vergrendeld met een pincode als met een gezichtsherkenning. De Temple of Love werkt bovendien de plugins en het thema van de website templeoflove.eu regelmatig uit beveiligingsoverwegingen.
Als de indruk bestaat datgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien meer informatie is gewenst over de beveiliging van door de Temple of Love verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact via webmaster@templeoflove.eu

______________________________________________

De handelsnaam Temple of Love is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres : Achterom 17-4
Postcode : 1621 KP
Plaats : Hoorn
KvK nr. : 37148312
BTW nr. : NL002086353B59
Telefoonnummer : 0031(0)647564565
E-mailadres : webmaster@templeoflove.eu

______________________________________________

Deze privacy- en cookieverklaring is van 6 maart 2023